Villkor för bokning

Villkor för bokning

Hyrestagaren samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid. Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren. Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.

Av- eller ombokning ska ske skriftligen (det går fint via mail) senast 30 dagar före bokat datum. Därefter debiteras 50 % enligt bekräftad bokning.
Festen ska vara avslutad och städad vid hyrestidens slut enligt avtalad bokning. Ingen bokning kan vara senare än kl 01.00, ni och alla era gäster ska då ha lämnat lokalen. Är man inte ute ur lokalen under avtalad tid förbehåller vi oss rätten att kalla på väktare som ser till att lokalen utryms. Vid en sådan situation debiteras arrangören för kostnader som uppkommer i samband med vaktutryckning. Hyresgästen har ansvar att kontrollera att inte fler gäster befinner sig i lokalen än vad som är tillåtet. Vi har personal på plats vid alla uthyrningar och under hela uthyrningstiden. Väktarbolag gör ronderingar. Vi rekommenderar att ni bokar feststäd -se prislistan. Hallunda Folkets Hus håller med städmaterial, diskmedel och sopsäckar. Om lokalen lämnas ostädad kommer vi att debitera er städkostnaden och andra kostnader som ni orsakat för respektive lokal. Notera att gästen ansvarar för följande även om städning köps till: allt porslin och bestick ni använt ska Skall ställas på den angivna uppsamlingsplatsen. Bordsytor skall torkas rena samt att Bord och stolar ska fällas ihop och staplas och ställs på anvisad plats. Sopor plockas ihop och ställs på anvisad plats. Burkar och glasflaskor måste ni själva ta hand om.

Mat och dryck kan ni ta med.

Enligt lag krävs serveringstillstånd för alkohol.
Undantag är om serveringen:
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
Notera att detta måste finnas en deltagarlista för att serveringen ska kunna ske utan
tillstånd.

Personuppgiftspolicy (GDPR)